Provinciale werking

Antwerpen

Keuzeworkshops

Je kan zowel in de voormiddag als in de namiddag een keuze maken uit 1 van onderstaande workshops.

Workshop 1: Ondersteuning van A tot Z - NAMIDDAG

 • Hoe kan er meer continuïteit in zorg worden geboden voor personen met NAH?
 • Project De Brug: Hoe trachten we in de praktijk deze continuïteit in zorg te waarborgen?

Wat loopt goed? Waar zijn nog verbeteringen mogelijk en met welke uitdagingen worden we geconfronteerd?

Sprekers:

Annelies Taelman, werkzaam in OLO- Rotonde, zal vanuit wetenschappelijk oogpunt het belang  toelichten van goede en correcte diagnostiek en van continuïteit in zorg voor mensen, zowel in de acute als de chronische fase.

Marie De Pooter, werkzaam in ’t Volderke, licht toe hoe deze continuïteit in zorg dmv  trajecten op maat  en laagdrempelige ontmoetingsmomenten gefaciliteerd wordt binnen de nieuwe werking van ‘De Brug’ te Geel.

Workshop 2: Zelfstandig wonen met NAH, ondersteunen doe je niet alleen - VOORMIDDAG

 • Good Practices
  Wensen, dromen en verwachtingen van mensen
 • Trajectbegeleiding
  Wie moeten we inzetten opdat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen

Zelfstandig wonen met NAH. Hoe gaan we aan de slag met wensen, dromen en verwachtingen van mensen zelf. Waar zitten kansen, mogelijkheden, maar ook eventuele uitdagingen. Tijdens onze interactieve workshop nemen wij je mee in onze samenwerking met cliënten, het netwerk en (intersectorale) partners. Enkele mensen nemen zelf het woord om hun ervaringen aan jullie toe te lichten.

Sprekers:

Gertjan Huon: agoog bij Heder + 2 cliënten

Plaatsen voor deze workshop zijn beperkt tot 20 deelnemers!

Workshop 3: Broers & zussen van kinderen & jongeren met een NAH - VOORMIDDAG

 • Omdat broers en zussen zo’n groot deel van elkaars leven zijn, is het niet verwonderlijk dat wanneer een gezinslid getroffen wordt door een NAH, de anderen in het gezin sterk kunnen beïnvloed worden. Deze invloed kan een langdurige en stevige impact hebben.

  Hoe je hiermee omgaat, vertelt Nathalie tijdens deze workshop.

  Spreker:

  Nathalie Ansoms: neuropsycholoog bij het Revalidatiecentrum in Pulderbos (Revalidatiecentrum voor kinderen & jongeren).

Workshop 4: Rouwen bij hulpverleners - NAMIDDAG

 • Rouwen is een term voor omgaan met verlies. Werken met mensen met een NAH is werken met rouw en verlieservaringen in de ruimste zin van het woord. In de eerste plaats bij de cliënt en zijn context, maar ook bij de hulpverlener zelf. In de zorg ben je zelf je belangrijkste werkinstrument. De mogelijkheid om geraakt te kunnen worden door het leed van de cliënt, is vaak essentieel om met de persoon op weg te kunnen gaan. Maar het vraagt wel iets van ons om daarmee om te gaan en er niet door overspoeld te geraken.

  • We exploreren welke factoren daarin helpend of belemmerend kunnen zijn vanuit theoretische inzichten en vanuit onze ervaringen.
  • Hoe kunnen we als individuele hulpverlener en als team ruimte maken voor onze eigen gevoelens en ze als een rijkdom aanwenden in ons werk?
  • Hoe kunnen we mild zijn voor onze eigen kwetsbaarheid en die een bron van kracht laten zijn in de hulpverleningsrelatie?

  Spreker:

  Saskia Demeulenaere: psychologe & stafmedewerker Home Marjorie. Home Marjorie begeleidt mensen met de ziekte van Huntington of een NAH.

Workshop 5: (N)iemand naast mij… Over eenzaamheid bij personen met NAH - VOORMIDDAG

 • Het begrip ‘eenzaamheid’ is hot. 46% van de Belgen voelt zich soms tot altijd eenzaam. Eenzaamheid is dan ook een maatschappelijk probleem van deze tijd. Toch is er nog steeds een negatieve beeldvorming en een taboe over eenzaamheid: je wordt al snel zielig bevonden. De kern van eenzaamheid is het gemis aan betekenisvolle relaties en contacten en zijn van belang voor het sociaal en maatschappelijk functioneren. Hoe je met eenzaamheid omgaat, hangt af van je eigen persoonlijkheid en van je omgeving.

  Door het hersenletsel kampt de getroffen persoon veelal met een veranderde persoonlijkheid, gekoppeld aan verlieservaringen en een verschraling van het netwerk: beide zijn risicofactoren voor het ervaren van negatieve gevoelens van eenzaamheid in dit veranderd leven. Sociaal isolement en eenzaamheid liggen op de loer.

  In deze workshop worden een theoretisch kader en tools aangereikt om de verschillende taken bij het concept eenzaamheid te herkennen en aan te pakken, specifiek gericht naar personen met NAH. De persoonlijke ‘connectiebox’ wordt toegelicht als een handleiding en een op maat gerichte aanpak voor de persoon met NAH.

  Spreker:

  Greet Demesmaeker: Lector, onderzoeker & auteur van het boek “Veranderd leven, veranderd  netwerk, veranderde krachten” waarnaar de studiedag werd vernoemd.

Workshop 6: Het KEUVEL-kader: een leidraad en pleidooi voor nabijheid in een persoonlijke-professionele relatie - NAMIDDAG

 • Als hulpverlener kom je terecht in diverse werkcontexten,  bv. als mobiele, ambulante begeleider of leefgroepbegeleider. Wat deze verscheidene contexten gemeen hebben, is de relatie die wordt aangegaan met mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden en nood hebben aan ondersteuning. Elke hulpverlener worstelt wel eens met de zogenaamde afstand/nabijheid in de ondersteuningsrelatie. Hierover is al veel gedebatteerd, toch blijkt men niet verder te komen dan dat ‘de grens moet bewaakt worden’  en neigt men over te hellen naar het bewaren/bewaken van professionele afstand.

  Ik introduceer het KEUVEL-kader als leidraad om met de nodige expertise een warme relatie aan te gaan en echt contact te maken. Het is de kunst om -met kennis en kunde in het achterhoofd- een vertrouwensband op te bouwen, waarbij je als hulpverlener naast en nabij de cliënt staat. Het KEUVEL-kader geeft de bouwstenen weer voor een relationele en nabije basishouding:

  • K: kracht en kwetsbaarheid als kunst
  • E: Eigen regie vanuit een empowerende houding
  • U: uitnodigend en uniek
  • V: veiligheid en verbinding vanuit vertrouwen
  • E: empathie vanuit echtheid
  • L: liefdevol door een luisterende houding.

  Spreker:

  Greet Demesmaeker: Lector, onderzoeker & auteur van het boek “Veranderd leven, veranderd  netwerk, veranderde krachten” waarnaar de studiedag werd vernoemd.

Workshop 7: Interdisciplinair casusoverleg NAH - GEANNULEERD

 • In deze workshop willen we de gelegenheid bieden om binnen een intercollegiale groep casussen te bespreken en een forum bieden om van elkaar te leren en ons te laten inspireren door verschillende intersectorale invalshoeken.

  • Bijleren van elkaar staat centraal.
  • Groeien als hulpverlener.
  • Ervaringen uitwisselen.
  • Elkaar op pad zetten.

  En op die manier leren we het hulpverleningslandschap en elkaar ook wat beter kennen wat samenwerking zeker ten goede kan komen.

  Het zou fijn zijn (maar zeker niet dwingend) mocht je bij de inschrijving voor deze workshop laten weten of je een casus zou willen inbrengen en ons een korte casusomschrijvingen doorsturen (+/- halve pagina).  Het is onze intentie verspreid doorheen het jaar en de provincie Antwerpen dit interdisciplinair casusoverleg NAH te organiseren. De deelnemers aan de workshop krijgen er een voorproefje van.

  Sprekers:

  Tess Van Loon, gedragscounselor Kadans en Chris Anthonis, klinisch neuropsycholoog beide van PZ Bethanië

Workshop 8: Ja, ik ben geen vis geworden! - NAMIDDAG

 • Liesbeth vindt zichzelf opnieuw uit na een traumatisch verkeersongeval op haar 14de waarbij ze haar vader verloor en waaraan ze zelf een ingrijpend niet-aangeboren hersenletsel overhield.

  Student zijn voor en na, partner zijn voor en na, zus zijn voor en na, werknemer…, mama…, zingever… een rollercoaster van wisselende rollen.

  Sprekers:

  Werner Stevens: Agogisch begeleider Heder (Ilias, Ternink & Groen Kwartier)
  Liesbeth Mathieu: persoon met een NAH

Workshop 9: Samen arbeidsgericht revalideren van ziekenhuisbed tot werkvloer - NAMIDDAG

Het hoofddoel bij arbeidsgericht revalideren (AGR) is het maximaliseren van de arbeidsparticipatie van de persoon met NAH. Zorginstellingen zijn zich meer bewust van het belang van (terugkeer naar) werk als deel van het hersteltraject.

Binnen het project ‘Werken na  hersenletsel’, gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds, concretiseren we welke stappen je in de zorg doorloopt bij AGR na NAH. We focussen daarbij op het samenwerken over disciplines, diensten en sectoren heen.

 • Wie betrek je?
 • Waarom betrek je die professional?
 • Wat deel je, met toestemming van de persoon?
 • Wat is de meerwaarde?

We gebruiken fragmenten uit diepte-interviews van bemiddelaars werk en jobcoaches om samen kritisch na te denken over hefbomen en uitdagingen om de samenwerking te optimaliseren.

Sprekers:

dr. Engelien Lannoo, klinisch neuropsycholoog, universitair medewerker, revalidatiecentrum UZ Gent
Dorien Vandenborre, docent-onderzoeker Thomas More hogeschool, onderzoeksgroep Mens en Welzijn

Workshop 10: NAH heb je niet alleen - VOORMIDDAG

Plotse verandering vraagt veel van mensen. Niet enkel bij de persoon zelf maar ook bij de omgeving, bij familie en naasten.

In deze workshop willen we, vanuit verschillende perspectieven, stilstaan bij deze uitdagingen. Over onmacht en het soms moeizame proces van acceptatie, van veranderende rollen…

We spreken ook over rouw en levend verlies, en het belang van het bespreekbaar maken van al deze thema’s als onderdeel van het herstelproces.

Sprekers:

Leen Michiels: familie-ervaringsdeskundige & Diet Christiaensen: psychiatrisch verpleegkundige NAH, beiden verbonden aan PZ Bethanië.

Workshop 11: Ondersteunen van mensen met een hersenletsel op maat om aan de zorgnoden te beantwoorden. Hoe doe je dat in een diverse samenleving? - NAMIDDAG

Een vrouwelijk cliënt, een Arabische vluchteling, overhandigt mij op het einde van de sessie discreet en in een snelle beweging een klein geplooid papiertje. Zij doet dit wanneer de tolk zijn jas aandoet en even met zijn rug naar ons gekeerd staat. Nadat zij en de tolk het lokaal verlaten open ik het papiertje en staat er in drukletters geschreven: “Ik wil geen man als tolk. Ik wil vrouw als tolk”. De puzzelstukken vielen op hun plaats. Dat verklaarde waarom de gesprekken moeizaam verliepen en er geen enkele vooruitgang was.

De maatschappij wordt meer divers en dus ook de cliënten in de hulpverlening. Als hulpverlener dienen wij hier goed bewust mee om te gaan. Siham Boukhlal is klinisch neuropsycholoog. Daarnaast is zij docent aan Thomas More binnen de vakgroep Klinische Psychologie en maakt zij deel uit van het stageteam. Gezien haar eigen etnisch-culturele achtergrond vinden cliënten van diverse culturele achtergronden hun weg naar haar in de praktijk. Tijdens deze workshop zal ze verschillende ervaringen, reflecties en handvaten delen.

Sprekers:

Siham Boukhlal is klinisch neuropsycholoog. Daarnaast is zij docent aan Thomas More binnen de vakgroep Klinische Psychologie en maakt zij deel uit van het stageteam.

SCHRIJF JE NU IN!

Plaatsen zijn beperkt!

Inschrijfformulier Studiedag 16/11/2023

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)

Facturatiegegevens

Factuur moet gericht worden aan(Vereist)
Facturatieadres
Enkel in te vullen indien dit afwijkt van je persoonlijke adres.

Voorkeuren workshops

Je kan een keuze maken uit 10 workshops waarvan je 1 kan volgen in de voormiddag en 1 in de namiddag.
Keuzeworkshops
Duid hieronder 4 workshops aan die je graag zou willen volgen. Wij wijzen deze dan toe volgens beschikbare plaatsen. Heb je een uitgesproken voorkeur voor een bepaalde workshop? Vermeld dit dan even in het vak 'Opmerkingen'. We houden hier maximaal rekening mee bij de indeling.
Heb je een speciale voorkeur voor een bepaalde workshop? Laat het ons even weten. We doen onze uiterste best om rekening te houden met jouw voorkeuren.
Indien er rekening moet worden gehouden met eventuele voedselallergieën of intoleranties. Gelieve dat hieronder mee te geven.