Tussenkomsten van de overheid

Tegemoetkomingen en tussenkomsten van overheidsdiensten

RIZIV (Rijksinstituut ziekte- en invaliditeitsverzekering)

Heel wat kosten voor de medische verzorging worden via het RIZIV terugbetaald. Deze diensten zijn vrij algemeen gekend. Zij komen onder andere tussen voor:

Geneeskundige verzorging

Doktersbezoeken, medische en paramedische behandelingen, geneesmiddelen, hulpmiddelen, ziekenhuiskosten en veel meer.

Ziekte-uitkering

Wanneer je niet in staat bent om te werken wegens ziekte of ongeval, kan je van je mutualiteit een uitkering ontvangen. Die hangt af van je statuut (werknemer, werkloze, zelfstandige,..), van de duur van de ongeschiktheid, van je gezinstoestand (gezinshoofd, alleenstaande of samenwonend) en je loon.

FOD Sociale Zekerheid

Personen die een handicap hebben of oplopen komen in contact met het FOD Sociale Zekerheid. Als je handicap is erkend door deze dienst en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kan je één van volgende tegemoetkomingen ontvangen:

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Ben je tussen de 18 jaar en de 65 jaar oud en kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen?

Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

De Integratietegemoetkoming (IT)

Ben je tussen 18 jaar en 65 jaar oud en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap een invloed op je zelfredzaamheid?

Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT).

Rechten

Het FOD sociale zekerheid kent ook rechten toe voor bijvoorbeeld een parkeerkaart, een verminderingskaart voor het openbaar vervoer, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, fiscale voordelen voor je voertuig, en andere.

Aan elk van deze tegemoetkomingen zijn voorwaarden en toepassingsregels verbonden. Je kunt ze raadplegen op handicap.fgov.be

Je kan ook informatie en hulp vragen aan de sociale dienst van je gemeente. De tussenkomst moet immers aangevraagd worden via de gemeente waar de persoon met een handicap ingeschreven is (in het bevolkingsregister).

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Personen met een handicap (of met en vermoeden van handicap) kunnen voor zorg en ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan aan personen met een handicap, om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. In Vlaanderen wonen en minder dan 65 jaar zijn zijn de voorwaarden.

Als je af en toe ondersteuning nodig heb kun je terecht bij rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor intensieve ondersteuning moet je een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicap specifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoef je geen aanvraag in te dienen bij het VAPH. Je kan hiervoor rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder. Een lijst met zorgaanbieders vind je op deze website: www.vaph.be/organisaties/rth/

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Het is niet altijd duidelijk welke hulp je nodig hebt en waar je daarvoor terecht kunt. Misschien zijn er ook familieleden of vrienden die je willen helpen. Vaak is meer gespecialiseerde hulp nodig. Om een antwoord te vinden op doe vragen kun je terecht bij een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of  bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Zij helpen je om je ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpen je zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijg je een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van jezelf en je omgeving op een rijtje zet.

Als uit de gesprekken blijkt dat je meer intensieve en frequente handicap specifieke ondersteuning nodig hebt, dan kun je daarvoor als meerderjarige een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met jou een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen.

Het is een budget dat je kan toegekend worden in contanten. Je moet dan zelf overeenkomsten afsluiten met mensen of diensten die jou assistentie of ondersteuning bieden. Jouw budget zo goed mogelijk besteden is niet altijd gemakkelijk want er komt heel wat bij kijken. Er zijn in Vlaanderen vijf bijstandsorganisaties die je hierbij kunnen helpen. Meer info hierover kan je vinden op deze website: www.vaph.be/organisaties/bijstandsorganisaties/

Je kan ook kiezen voor een voucher. Je ontvangt dan geen geld op je rekening, maar je rekent dan op de zorg en ondersteuning via een vergunde zorgaanbieder. Dat is een gespecialiseerde voorziening die met jou zal nagaan welke zorg en ondersteuning geboden kan worden. Je moet dan ook met die vergunde zorgaanbieder een overeenkomst afsluiten.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor assistentiehonden, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kun je bij het VAPH terecht. Deze moeten altijd  op voorhand aangevraagd worden.

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming komt tussen voor ouderen met een zorgnood en voor zwaar zorgbehoevenden. De budgetten van het agentschap zijn gekoppeld aan jouw ziekenfonds (dat de opvolging doet).

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Dit is een zorgbudget voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Voor meer info kan je terecht op deze website: www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood/

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Dit is een budget voor mantel- en thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp, óf die verblijven in een service flat of assistentiewoning. Voor meer informatie neem je best contact op met je ziekenfonds. Meer toelichting kan je ook vinden op deze pagina: www.gezondheid.be

Meer info nodig?

  • Jouw mutualiteit zal je zeker verder wegwijs kunnen maken. Aarzel niet om hen aan te spreken met jouw vragen!
  • Je kan ook het VAPH zelf contacteren voor  jouw vragen via het digitale loket mijnvaph.be.
  • Heb je vragen over welke hulpmiddelen er bestaan, wat je ermee kan doen of waarmee je rekening moet houden bij de keuze? Surf dan naar www.thuiszorgwinkels.be voor meer informatie.

Heb je een vraag hierover?

Contacteer dan gerust onze Hersenletsel Lijn op 02 681 81 81 (weekdagen van 9 tot 12 uur) of via contact@hersenletsellijn.be