Privacybeleid

Privacybeleid van de Hersenletsel Liga VZW

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hersenletsel LIGA hierna: ‘de vereniging’ verwerkt van haar leden, vrijwilligers, schenkers en andere contacten.

Als u lid wordt van de vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken

1. Vereniging

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Hersenletsel LIGA  met maatschappelijke zetel Inkendaalstraat 1 , 1602 Sint-Pieters-Leeuw

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

In het kader van uw lidmaatschap of contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

 • voor- en familienaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • gegevens wettelijk nodig ivm bestuursfuncties
 • gegevens wettelijk nodig ivm vrijwilligerscontract
 • gegevens inzake uw aandoening (NAH)

De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen;
 • uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals lidmaatschapsbijdrage, deelnamebetalingen, onkostenvergoedingen of giften af te handelen.
 • uw naam en e-mailadres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van uw lidmaatschap of deelname gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de vereniging en om u te informeren over de mogelijke verderzetting van de samenwerking.
 • de persoonsgegevens van bestuurders en vrijwilligers met contract worden gebruikt in functie van hun opdracht als bestuurslid of als vrijwilliger. Zij worden bewaard voor de periode die bij wet vereist is.

Opt-out en opt-in

De vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres niet om e-mail nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten toe te sturen. Deze informatie kunt u terugvinden op de website van de Hersenletsel Liga

Telefonisch

De vereniging gebruikt uw naam en telefoonnummer niet om u telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en ondernemingen van de vereniging.

De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan de organisatie gebruik maken van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1. Via info@hersenletselliga.be kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met info@hersenletselliga.be.

De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Bestuur Beni.kerkhofs@hersenletselliga.be. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze info@hersenletselliga.be.

6. Bekendmaking en wijzigingen

Dit privacybeleid wordt bekend gemaakt via www.hersenletselliga.be. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Opgesteld 15 mei 2018