TUSSENKOMSTEN VAPH

 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap -VAPH

Het VAPH is een agentschap binnen de Vlaamse Overheid die hulp en ondersteuning biedt aan personen met een handicap. Alle informatie over hun werking vind je op www.vaph.be

Wie kan een beroep doen op het VAPH?

Enkel personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het VAPH. Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH altijd de volgende definitie:

“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.”

Deze definitie laat toe om jouw situatie apart te bekijken. Als je denkt in aanmerking te komen moet je een aanvraag tot ondersteuning indienen. Als persoon met een handicap kan je ook tussenkomst vragen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan je woning.

Let wel: als je ouder bent dan 65 jaar kan je geen beroep doen op het VAPH

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Indien er enkel een vermoeden is van handicap, kan je beroep doen op een beperkter aanbod. Dat noemt “rechtstreeks toegankelijke hulp. Via die weg kan je ook individuele begeleiding krijgen, dagopvang of een beperkt aantal dagen verblijf in een gespecialiseerde voorziening. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet je geen aanvraag indienen. Dit aanbod is zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Ook voor assistentiehonden, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp kun je bij het VAPH terecht. Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen moet je steeds aanvragen.

Wat heb je nodig? Wie kan je daarbij helpen? 

Het is niet altijd  duidelijk wat je nu nodig hebt en waar je daarvoor terecht kunt. Misschien zijn er ook familieleden of vrienden die je willen helpen. Vaak is meer gespecialiseerde hulp ook voor jou nodig.

Je kunt daarvoor terecht bij een dienst ondersteuningsplan. Een dienst ondersteuningsplan helpt je om je ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt je zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijg je een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van jezelf en je omgeving op een rijtje zet.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat je meer intensieve en frequente handicap specifieke ondersteuning nodig hebt, dan kun je daarvoor als meerderjarige een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met jou een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen.

 

Maar ook minderjarigen kunnen hier terecht. Zij kunnen eventueel recht hebben op een Persoonlijk Assistentiebudget of nood hebben aan ondersteuning door gespecialiseerde voorzieningen (multifunctioneel centrum).

Het Persoonsvolgend Budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee je zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Het PVB werd pas op 1 januari 2017 ingevoerd.

Het is een budget dat je kan toegekend worden in cash. Je moet dan zelf overeenkomsten afsluiten met mensen of diensten die jou assistentie of ondersteuning bieden.

Je kan ook kiezen voor een voucher. Je krijgt dan geen geld op je rekening, maar je rekent dan op de zorg en ondersteuning via een vergunde zorgaanbieder. Dat is een voorziening die gespecialiseerd is en met jou zal nagaan welke zorg en ondersteuning geboden kan worden. Je moet dan ook met die vergunde zorgaanbieder een overeenkomst afsluiten.

Hulp voor minderjarigen

Indien je jonger bent dan 18 jaar is er voor jou het Persoonlijk-assistentiebudget en het Multifunctioneel centrum:

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH je geeft om voor jou assistentie thuis of op school te organiseren en te betalen. Met het persoonlijke-assistentiebudget werf je  assistenten aan. Je wordt dus werkgever.

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort vereist.

Je kunt beide ook combineren, bv een PAB combineren met dagopvang in een MFC.

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?

Zowel minderjarigen als meerderjarigen dienen een aanvraag te doen. Als minderjarige moet je je daarvoor wenden tot de toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp in hun provincie. Indien je meerderjarig bent doe je je aanvraag bij het VAPH.

Jeugdhulp wordt aangevraagd via de intersectorale toegangspoort

VAPH

Als je een persoonsvolgend budget aanvraagt zal je steeds een ondersteuningsplan moeten opmaken. Je zal ook je handicap en ondersteuningsnood moeten laten onderzoeken bij een daartoe gespecialiseerde dienst (multidisciplinair team).  Hou er rekening mee dat de aanvraag ongeveer 6 maanden duurt. Pas rond die tijd zal je van het VAPH vernemen of je in aanmerking komt voor een budget en hoe hoog dat budget dan is. Maar of je ook echt een budget krijgt hangt af of jouw aanvraag prioriteit krijgt. Het VAPH kan ook jaarlijks maar aan een beperkt aantal mensen een PVB toekennen.

Hulp bij het opmaken van overeenkomsten en besteden van je budget

Indien jou een PAB of PVB werd toegewezen kan je voor hulp en advies terecht bij een bijstandsorganisatie.  Zij helpen jou bij de opstart en het beheer van je  budget en de organisatie van jouw zorg, assistentie of ondersteuning. Een bijstandsorganisatie kan jou bijvoorbeeld  helpen met:

 • Hoe kies je de juiste ondersteuning?
 • Hoe sluit je contracten af?
 • Hoe onderhandel je met zorgaanbieders?
 • Hoe kan je je budget gebruiken zonder alle administratie zelf op te volgen?
 • Hoe neem je de rol van ‘werkgever’ op?
 • Hoe overleg je met uw zorgaanbieder?
 • Hoe geef je verantwoording aan het VAPH

Waar vind je de juiste hulp?

Ben je op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding … in jouw buurt? In de wegwijzer VAPH-ondersteuning kan je zoeken naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders. Je kan  zoeken naar:

 • Wie biedt welke ondersteuning aan?
 • Waar wordt de ondersteuning geboden en voor welke doelgroep?

Bij de resultaten kan je  terugvinden of het aanbod onmiddellijk beschikbaar is of niet. Voor meer informatie over het aanbod kan je dan  contact opnemen met de zorgaanbieder. Je  kan zowel zoeken naar ondersteuning die je betaalt met jouw persoonsvolgend budget als zoeken naar rechtstreeks toegankelijke hulp.

Meer info nodig?

 •  Je mutualiteit zal je zeker verder wegwijs kunnen maken. Aarzel niet hen aan te spreken met jouw vragen!
 • Je kan ook het VAPH zelf contacteren voor  jouw vragen:
  • Heb je naar aanleiding van jouw huidige of jouw voorgaande vraag al een contactpersoondossierbeheerder, dan kan je rechtstreeks met hem contact opnemen. De contactgegevens (naam, telefoon, e-mail) van jouw contactpersoon-dossierbeheerder zijn te vinden in de hoofding van de brief van het provinciaal kantoor van het VAPH of via het digitale loket mijnvaph.be.
  • Voor vragen over jouw dossier of een lopende aanvraag voor een persoonsvolgend budget of voor hulpmiddelen zijn de provinciale kantoren van het VAPH jouw eerste aanspreekpunt.

Naar provinciaal kantoor Antwerpen
Naar provinciaal kantoor Brugge
Naar provinciaal kantoor Gent
Naar provinciaal kantoor Hasselt
Naar provinciaal kantoor Leuven

 • Heb je vragen over welke hulpmiddelen er bestaan, wat je ermee kunt doen of waarmee je rekening moet houden bij de keuze?

Je vindt al heel wat informatie via   www.hulpmiddeleninfo.be en www.vlibank.be

Vind je daar geen antwoord op jouw vraag, dan kan je terecht bij het team Ondersteuning Toeleiding en Hulpmiddelen van het VAPH via e-mail, via telefoon of via het formulier ‘Stel uw vraag’. Op T 02 225 86 61 of koc@vaph.be