Subrogatie en cumulverbod VAPH

 Wettelijke subrogatie en cumulverbod VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt hulp en ondersteuning aan personen met een Handicap.

Als iemand een handicap oploopt als gevolg van een ongeval, een beroepsziekte, een medische fout ed. dan bestaat er binnen het VAPH een subrogatie regeling en cumulverbod.

Als het slachtoffer zich inschrijft bij het VAPH, een goedkeuring ontvangt en reeds beroep kan  doen op de hulpvormen ervan, dan betaalt het VAPH deze kosten op basis van zijn regelgeving en dit ‘in afwachting’ dat de schadevergoeding wordt uitbetaald.

De tussenkomsten van het VAPH zijn dus voorschotten of provisies.

Het slachtoffer kan slechts eenmaal een vergoeding ontvangen voor eenzelfde vorm van bijstand. De vergoeding door de verantwoordelijke kan dus niet samengevoegd worden met de vergoeding door het VAPH (niet samenvoegen = cumulverbod).

Alle informatie hieromtrent vind je  VAPH handicap door ongeval

Juridisch vragen kunnen gesteld worden aan het juridisch team VAPH

 

Aanbevelingen

1. Ivm de communicatie naar VAPH

  • Communiceer zo goed mogelijk met VAPH. Zo kun je zo goed mogelijk bepalen wat er nodig is aan hulp en ondersteuning. Documenten VAPH gegevens van een schadegeval  vind je hier
  • Breng zo vroeg mogelijk het VAPH op de hoogte dat er sprake is van een ongeval met een aansprakelijke derde. Informatieplicht. Vul het formulier gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie te vinden op de website van VAPH
  • Breng het VAPH op de hoogte van de medische expertises
  • Licht het VAPH in van gerechtelijke procedures
  • Leg het voorstel van de definitieve regeling vooraf voor aan VAPH.

2. Ivm de expertise

Hou er rekening mee dat tijdens de expertise van de verzekering de aangestelde dokter-expert alleen antwoordt op de vragen die hem in zijn opdracht gesteld worden. Het is dus van belang om zelf te denken aan en dus vragen te stellen over bv. de hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning of ook in het kader van hulp van derden, opname in instellingen, enz. . Hierbij kunnen verslagen van medische diensten en adviesrapporten van het VAPH nuttig zijn.

  • Formuleer bij de medische expertise zo ruim en zo volledig mogelijk. De expert antwoordt alleen op de gestelde vragen
  • Het is van belang dat er ook vragen gesteld worden over hulpmiddelen, aanpassingen, hulp van derden.

3. Ivm de definitieve regeling (dading)

Als de definitieve regeling nabij is en een ‘voorstel van regeling of dading’ wordt opgesteld door de verzekeraar van de verantwoordelijke, is het van primordiaal belang dat deze dading samen met de gedetailleerde samenstelling van de schadebedragen aan het VAPH wordt overgemaakt. Zo  kan het VAPH ‘tijdig’ nagaan of de vergoeding voldoende de schade vergoedt waarvoor het VAPH tussenkomst verleent.

  • Hou dus alle bestanddelen van de schadevergoeding gedetailleerd bij.
  • Hou ook rekening met de kosten voor de toekomst vb als een hulp of ondersteuning van VAPH  zal moeten aangevraagd worden.
  • Koop VOORBEHOUD liefst niet af

4. Het begrip VOORBEHOUD

Bij het formuleren van schadeposten kan er voorbehoud geformuleerd worden. Je kunt akkoord gaan met een schadepost ‘onder voorbehoud’.  Dit houdt in dat er in de toekomst  op een schadepost kan teruggekomen worden als dat nodig is. Formuleer waar mogelijk voorbehoud. Zo blijven de rechten behouden bij latere wijzigingen in de toestand  van het slachtoffer of van zijn netwerk.

 

De subrogatieregeling en het cumulverbod is zeer  complexe materie  en veel beslissingen hebben gevolgen voor de toekomst. Laat u bijstaan door iemand die deze materie goed kent.

 

.