Subrogatie en cumulverbod RIZIV

Wettelijke subrogatie en cumulverbod bij RIZIV

Het principe geldt dat de verzekeraar van de verantwoordelijke voor de schade als eerste moet aangesproken worden om de schade te vergoeden. In de praktijk kan dat  aanslepen en is er soms discussie over de verantwoordelijkheden.  Intussen heeft het slachtoffer medische kosten en werkverlet.

Het ziekenfonds  betaalt ‘in afwachting’ dat de schadevergoeding wordt uitbetaald, de geneeskundige kosten en de dag- en invaliditeitsvergoedingen (zogenaamde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen). Dit zijn dus provisies of voorschotten en het ziekenfonds zal zich later wenden tot de verzekeraar die de schade moet vergoeden ingevolge zijn wettelijk subrogatierecht. De ‘betaling in afwachting’ gebeurt enkel als het slachtoffer zijn ziekenfonds meedeelt of de schade door een andere partij kan worden vergoed en daartoe alle inlichtingen bezorgt die daarvoor van belang zijn

Men kan niet kiezen om geen vergoeding te vorderen van de andere partij omdat de ziektewet voorschrijft dat, zo er een verantwoordelijke partij is, die de schade moet vergoeden en de mutualiteit enkel provisies uitbetaalt in afwachting van de vergoeding van die schade door de andere partij. Er bestaat medewerkingplicht.

De ziekteverzekeraars worden in de plaats gesteld van de slachtoffers voor de betalingen die zij hebben gedaan en mogen als eerste de totaliteit van hun uitgaven verhalen (eisen) op de totaliteit van hetgeen de verantwoordelijke partij verschuldigd is ter vergoeding van zijn schade voor dezelfde schadepost.

AANBEVELINGEN

  • meld zo snel mogelijk aan uw mutualiteit dat een derde partij verantwoordelijk kan zijn
  • houd alle kosten die u maakt en alle tussenkomsten van andere instanties goed bij en leg die eventueel voor aan de geneesheer tijdens de medische expertise
  • zorg dat alle bestanddelen van de definitieve regeling (dading) gedetailleerd zijn
  • zorg dat in de vergoeding door de verantwoordelijke derde voldoende rekening wordt gehouden met de toekomstige kosten.
  • het is dus aangeraden om elk voorbehoud te behouden en niet te kiezen om de toekomstige schade af te kopen door kapitaal
  • en vergeet niet: u kan niet voor dezelfde schade 2 maal vergoed worden:  de tussenkomsten van de mutualiteit zijn doorgaans bedoeld als voorschottenmaar dan wel op dat specifiek deel van de vergoeding door de aansprakelijke verschuldigd.