Subrogatie en cumulverbod FOD

Wettelijke subrogatie en cumulverbod bij FOD sociale zekerheid.

Het is de regel dat de verzekeringsmaatschappij van diegene die de schade veroorzaakte als eerste moet aangesproken worden om de schade te vergoeden. Die wordt vaak de verantwoordelijke of aansprakelijke derde genoemd.

In de praktijk kan een goede schaderegeling lang aanslepen. Dat komt omdat er soms discussie is over de verantwoordelijkheden en over de schadevergoedingen waar je al dan niet recht op hebt.

Intussen heb jij als  slachtoffer misschien minder inkomsten omdat je niet of minder kan gaan werken.  Bovendien zijn  er voor jou bijkomende kosten gezien de beperkingen waar je nu mee moet omgaan.

Indien je minstens 2/3 arbeidsongeschikt bent, zal je een uitkering/vergoeding kunnen aanvragen bij de FOD Sociale Zaken. In afwachting van de definitieve toekenning van die uitkering kan men jou al een voorschot toekennen.

Het gaat over de inkomensvervangende tegemoetkomingen de integratietegemoetkoming. Deze zijn bedoeld als een vervanging of een aanvulling van je inkomen. Je bent immers niet of veel minder in staat  een voldoende inkomen te verwerven en allerlei bijkomende lasten te dragen. Bovendien heb je gezien beperkingen bijkomende kosten om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

LET OP

Het FOD sociale zekerheid betaalt voorschotten en zij zal zich wenden tot de verzekeraar die de schade moet vergoeden. Je kan, als slachtoffer, niet 2 keer een uitkering krijgen: eenmaal via de FOD en eenmaal via de verzekeraar.

TIPS

  • Meld zo snel mogelijk aan de FOD dat je slachtoffer bent van een ongeval, medische fout,… en dus een derde partij verantwoordelijk kan zijn
  • Hou alle kosten die je maakt en alle tussenkomsten van andere instanties goed bij (in een doos of in een map). Je kan die ook al tonen aan de geneesheer tijdens de medische expertise.
  • Zorg dat in de schadevergoeding door de verantwoordelijke derde voldoende rekening wordt gehouden met al je toekomstige kosten. Spreek daarover met je raadsheer en vertrouwenspersonen!
  • Maak voorbehoud  voor de toekomst, wees op je hoede als er wordt voorgesteld om deze af te kopen door kapitaal. Je weet immers nooit welke gevolgen van je ongeval er later nog kunnen opduiken
  • Zorg dat alle bestanddelen van de dading/definitieve regeling gedetailleerd zijn

Heb je hierover vragen?

Maandelijks worden in elke provincie zitdagen georganiseerd door het FOD Sociale Zekerheid. Je kunt daar bij de maatschappelijke assistenten terecht met je vragen.  Meer info over deze zitdagen vind je via: contactpunt in jouw regio