Basisvorming CDM – Cognitive Disability reconsidered Model

Uitgeverij: 

Sig vzw

Categorie: 

Artikel

Publicatiedatum: 

2021

Korte samenvatting: 

Info over vorming CDM

Beschrijving van inhoud

Zelfs al beschikt men bijvoorbeeld over gedetailleerde testresultaten m.b.t. de aanwezige stoornissen op gebied van aandacht, geheugen, executief functioneren en dergelijke meer, dan nog is het niet altijd gemakkelijk om te begrijpen wat de weerslag hiervan is op het dagelijks functioneren van de cliënt en hoe hier best mee omgegaan wordt.Het Cognitive Disabilities Model (CDM) reikt een kader aan om ook eens op een andere, een meer 'globale' manier te kijken naar cognitieve problematiek. Daarbij wordt het accent minder gelegd op de stoornissen op zich, maar meer op de concrete gevolgen ervan in het dagelijks handelen.Zulke globale benadering kan een goede manier zijn om op een relatief eenvoudige manier de aard en de ernst van cognitieve problemen in te schatten, het gedrag van cliënten beter te begrijpen en gepaste zorg- en therapieprogramma's te ontwikkelen.Het Cognitive Disabilities Model onderscheidt hiertoe zes niveau's ('levels') van cognitief functioneren. Per niveau wordt onder meer beschreven:
  • wat de cliënt nog wél kan en wat niet meer (handelingsbeperkingen);
  • wat de meest geschikte woonomgeving is voor de cliënt en hoeveel assistentie hij hier nodig heeft;
  • hoe ADL-taken verlopen en hoe hij op dit vlak best geassisteerd en gestimuleerd kan worden;
  • wat het leervermogen van de cliënt is en op welke manier hij best nieuwe vaardigheden kan aanleren;
  • welke dagbesteding het meest geschikt is.
Meer weten over CDM

Praktisch

Locatie: Bij de aanvragende organisatie zelf, of samen te  bepalen.Prijs: 300 Euro, plus de verplaatsingskosten.Deze vorming wordt i.s.m. Sig aangeboden. Je kan deze vorming aanvragen door een mail te sturen naar katia.casier@sig-net.be met als onderwerpregel 'aanvraag CDM'. Je vemeldt best ook de gewenste periode (of concrete voorstellen van data) waarop de vorming zou kunnen plaatsvinden.Close up handen van vrouw die stift en papier vasthoudt