Legaten en Duolegaten

De vzw opnemen in uw testament …een mooi en krachtig gebaar!

De werking van onze vereniging wordt niet door de overheid gesubsidieerd. Wij zijn dus volledig afhankelijk van ‘mensen met een hart voor NAH’.
Ze steunen ons met giften en gedenken ons in hun nalatenschap. Ze vormen de ruggengraat van onze organisatie. Alles wat we realiseren danken we aan hen!

Hoe maakt u de Hersenletsel Liga tot uw erfgenaam?
Op enkele veel gestelde vragen geven we hieronder een antwoord, zo kunt u uw gesprek met de notaris beter voorbereiden.

Wat kan ik via mijn testament nalaten?
Dat kan zowel een geldsom, een huis, een stuk grond, als aandelen of waardepapieren zijn. Of een antieke kast of een waardevol schilderij. Kortom via uw testament laat u na wat uzelf wilt. Elk legaat wordt door de Hersenletsel Liga in dank aanvaard.

Moet ik mijn testament bij de notaris deponeren ?
Strikt genomen niet. U kunt ook een zelfgeschreven wilsbeschikking maken. Die is rechtsgeldig op voorwaarde dat ze met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend is. Toch raden wij u aan om ook zo’n eigenhandig testament bij de notaris te deponeren. Zo vermijdt u dat het verloren gaat, of er later misverstanden of discussies ontstaan.

Wat mag ik van mijn notaris verwachten?
Uw notaris vertelt u heel open en in vertrouwen hoe u uw nalatenschap het best regelt. Hij controleert alle gegevens en waakt erover dat uw wilsbeschikking later correct wordt uitgevoerd. Het testament dat u samen met hem opmaakt en ondertekent heet een authentiek of notarieel testament. Het biedt u absolute zekerheid.

Wat als ik een testament heb en later nog van mening zou veranderen?
U kunt uw testament op elk moment herroepen. De wet bepaalt dat bij overlijden van een erflater alleen rekening gehouden wordt met de allerlaatste wilsbeschikking (tenzij het hier om een aanvulling zou gaan, op het vorige testament).

Met uw testament drukt u uw liefde en bezorgdheid uit voor wie achterblijft. Voor uw partner, uw kinderen, uw familie.. en misschien ook voor de mensen die door het noodlot getroffen werden en het erg moeilijk hebben in het leven, mensen met NAH en hun familie. Via uw nalatenschap, kan u tonen dat u om hen geeft. Het is een mooi en krachtig gebaar en daarmee reikt u over de grens van uw eigen leven heen. Overweegt u dat ? De Hersenletsel Liga is gerechtigd zo’n legaat te aanvaarden en dit onder fiscaal gunstige voorwaarden, want de staat rekent ons maar 8,8 % successierechten aan. Zo blijft er nog 90 % van uw legaat reëel over.

Ter vergelijking: als neven en nichten van u erven, houden ze ongeveer de helft (35 tot 55 %) netto over. De rest gaat naar de staat onder de vorm van successierechten.

Wenst u nog verder te gaan en uw erfgenamen vrij te stellen van successierechten én de Hersenletsel Liga te steunen? Het kan via een duo-legaat, een bijzonder legaat onder last.
Sinds 1/1/2001 is dit in Vlaanderen mogelijk.  Indien u de Hersenletsel Liga belast met de betaling van alle successierechten, krijgen de andere erfgenamen in sommige gevallen hun erfdeel onbelast.

Dit duo-legaat moet wel aan 3 voorwaarden voldoen:
1) Er moet een testament opgesteld zijn;
2) In het testament moeten er
1 of meerdere personen benoemd zijn met het deel van de erfenis dat hen toekomt (eerste legaat);
3) In het testament moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie of instelling (Hersenletsel Liga) die wordt verplicht om alle successierechten te betalen.

Hoe groot het verschil in verschuldigde successierechten is, hangt af van de graad van verwantschap en van de omvang van de erfenis.
De concrete berekening kan ingewikkeld zijn zodat u best vooraf aan uw notaris om raad vraagt.