De werking

De Hersenletsel Liga is een netwerkorganisatie met als draaischijf het  inhoudelijk platform. Dit is samengesteld door de werkgroepen, die ieder een aspect van de werking opvolgen. En door de regionale samenwerkingsverbanden, opgericht in het kader van het SEN (nu SAM) en ondertussen deel van de Hersenletsel Liga. Verder zijn er de genodigden, personen die ad hoc deelnemen aan een of ander aspect van de werking.

Het inhoudelijk platform

Op het inhoudelijk platform komen de vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen samen met de leden van de Raad Van Bestuur. Verder zijn de regionale samenwerkingsverbanden in dit platform vertegenwoordigd via hun voorzitters. Het platform vergadert vier maal per jaar. Het doel is verslag uit te brengen aan elkaar, de activiteiten en werkzaamheden af te stemmen op elkaar en nieuwe initiatieven te verwelkomen. Het  Vlaams Hersenletselplan dient als leidraad en inspiratiebron voor het ontwikkelen van de activiteiten.

De werkgroepen

Er zijn momenteel acht werkgroepen actief.  Vier doen inhoudelijk werk en twee zijn ondersteunend voor de werking.

De samenstelling kan wijzigen, we werken met een vaste kern waar, afhankelijk van het onderwerp, personen van buiten kunnen betrokken worden. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Er kunnen ook nieuwe werkgroepen bijkomen.

Werkgroep Brede Zorg

Voorzitter: Guy Lorent

Doelstelling

Deze werkgroep werkt rond volgende actiepunten

 • Kwaliteitszorg: streven naar een intersectoraal zorgpad NAH met geïntegreerde follow up (ook neuropsychologische) tijdens en na de acute ziekenhuis en revalidatiefase. Dit om de gevolgen van NAH op langere termijn en in het dagelijks leven goed in te schatten en er op in te spelen.
 • Goed afgestemde, geïntegreerde chronische thuiszorg
 • Vlotte toegang tot diensten voor personen met een handicap- zorggarantie voor zwaarst zorgbehoevenden
 • Aanbieden van psycho-educatie

Werkgroep Sensibilisering

Voorzitter: Eddie Gijbels

 Doelstelling

 • Bekendmaking NAH aan het ruime publiek.
 • Gerichte sensibilisering van betrokken zorgverleners, reguliere diensten, natuurlijke omgeving, betrokken overheden.
 • Organisatie van jaarlijks terugkerende WEEK VAN NAH in de derde week van oktober

Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

Voorzitter: Beni Kerkhofs

Doelstelling

 • het stimuleren van gecoördineerd, interdisciplinair en praktijkgericht onderzoek naar langetermijngevolgen van NAH op het functioneren van mensen en op hun participatie in de maatschappij

Projectfiche innovatie en onderzoek 2018

Werkgroep Vorming

Voorzitter: Viviane Vermeiren

Doelstelling

 • het afstemmen van het vormingsaanbod over NAH in Vlaanderen, zowel voor betrokkenen zelf als voor professionele hulpverleners
 • coördineren van de opmaak van het kennisplein.
 • het ontwikkelen van een initiatief op Vlaams niveau in het kader van de WEEK VAN NAH

Projectfiche VTO

Werkgroep Lotgenotencontacten

Voorzitter: Marie-Claire Rooryck

Doelstelling

 • De lotgenotencontacten voor mensen met NAH die in Vlaanderen georganiseerd worden opsporen en hun activiteiten bekend maken via de website en de FB pagina van de Hersenletsel Liga.

Werkgroep gebruikers

Voorzitter: Marie-Claire Rooryck

Doelstelling

 • Contact houden en communiceren met gebruikers. Dit gebeurt via de website van de Hersenletsel Liga en de facebookwerking omdat de groep personen met NAH zeer divers en regionaal sterk verspreid is

Werkgroep Fondsenwerving

Voorzitter : Denise Eeckelaers

Doelstelling

 • het verzamelen van de nodige fondsen voor de Hersenletsel Liga, die geen enkele financiële ondersteuning krijgt en draait op de grote inzet van vrijwilligers

Werkgroep Vrijwilligerswerking

Voorzitter : Denise Eeckelaers

Doelstelling

 • opvolging van administratie ifv het dossier vrijwilliger bij het Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Gezin.
 • uitbouwen van een volwaardige vrijwilligerswerking

De regionale samenwerkingsverbanden

Antwerpen voorzitter: Dries Cautreels. antwerpen@hersenletselliga.be

Limburg voorzitter: Luc Claes

Oost-Vlaanderen: Kristof Weytens

Vlaams Babant: Guy Lorent

West-Vlaanderen: Heidi Tanghe


De Hersenletsel Liga staat open voor iedereen.

Wie zich aangesproken voelt  om deel te nemen aan een werkgroep kan zich kenbaar maken bij  de voorzitter van de werkgroep, de voorzitter van de Hersenletsel Liga of een mail sturen naar info@hersenletselliga.be.